نحوه تخمین سیل در حوضه های فاقد آمار :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
نحوه تخمین سیل در حوضه های فاقد آمار


به منظور تخمین سیلاب با دورهای بازگشت مشخص، نظیر 2، 5، 10، 100 ساله و یا بیشتر، در حوضه های آبریزی که برای آنها به علل مختلف داده ای در دسترس نیست چه راهی وجود دارد؟ جواب این سوال در حیطه فعالیت های یک مهندس منابع آب است که بر طبق روابط گسترده هیدرولوژی، می تواند تنها با استفاده از یک لایه مدل رقومی ارتفاع (DEM) آماری جزئی، محاسبات را با دقت قابل قبولی تکمیل کند.

شکل دقیق انجام این مطالعات از حوصله این مطلب خارج بوده و جزییات ریاضی و روش را می توانید در لینک های زیر پیدا کنید. اما لازم است تا برای آشنایی کلی، شرحی بر روند تحلیل ها ذکر گردد. در یک ویدیوی آموزشی که بر روی خروجی های محاسبات مشابهی زده شده است، بیان می شود که می توان با استفاده از اطلاعات هیدروگراف های واحد، داده های باران سنجی، و لایه DEM، و همچنین تنها اطلاعات دبی سنجی حداکثر سالانه، به واسنجی مدل بارش روانابی از منطقه پرداخت که ارقام مشاهداتی آن توسط تحلیل های ریاضی استخراج شده است و نه دبی سنجی صحرایی. برای جزییات بیشتر، ویدیو زیر را ببینید:

قبل از دریافت این پروژه و مطالعه بخش های اساسی آن که در چند ویدیو آموزشی و 140 صفحه گزارش تهیه شده است، لازم است تا دید کلی درباره صورت مساله و اهداف تحقیق بدست آورید. بنابراین مطالعه آنچه در ادامه آمده است مفید می باشد:


اطلاعات کلی منطقه

شناخت دقیق وضعیت منابع آبی در رخداد های سیلاب هر ناحیه جز با داشتن آمار و اطلاعات صحیح و کافی از آن منطقه میسر نیست. بررسی عوامل هواشناسی نظیر درجه حرارت، بارش، تبخیر و... می تواند در تخمین و ارزیابی پتانسیل های آبی منطقه نقش ارزشمندی داشته باشد. حوضه آبریز هندیجان-جراحی که مختصات مورد مطالعه در این پژوهش در بخشی از آن واقع شده است، در جنوب غرب کشور قرار دارد. وسعت این حوضه در مقدار ذکر شده منابع وزارت نیرو 40820 کیلومتر مربع می باشد. این حوضه بخشی از حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان است که به لحاظ تقسیمات کشوری، از این گستره در حدود 60 درصد در استان خوزستان واقع شده.

شکل 1، 2 و 3 موقعیت محدوده کلی مطالعاتی.


تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات آب های سطحی و کاربرد نتایج بدست آمده از آن در سایر موارد تلفیق مطالعات، خصوصاً محاسبات سیلاب دارای اهمیت زیادی می باشد. در محدوده مطالعاتی شادگان مجموعاً 30 ایستگاه تحت نظارت وزارت نیرو و سازمان هواشناسی شناسایی گردیده است. از بین این ایستگاه ها، 10 ایستگاه به وزارت نیرو و 20 ایستگاه به سازمان هواشناسی تعلق دارد. درجه حرارت، یکی از پارامترهای هواشناسی می باشد که در ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی تحت نظارت سازمان هواشناسی و ایستگاه های تبخیرسنجی وابسته به وزارت نیرو اندازه گیری و ارائه می گردد. در محدوده مطالعاتی شادگان 4 ایستگاه سینوپتیک، 2 ایستگاه کلیماتولوژی و یک ایستگاه تبخیرسنجی وجود دارد. در ایستگاه های سنجی هوا، بارندگی یکی از مهم ترین پارامترهای هواشناسی می باشد و در ایستگاه های وابسته به سازمان هواشناسی و وزارت نیرو اندازه گیری می گردد. در تمام ایستگاه های موجود در محدوده مطالعاتی شادگان، بارندگی اندازه گیری می شود و از آمار آن ها در بررسی روند بارندگی در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت شاخص استفاده شده است. از منظر تبخیر سنجی، بخش عمده تبخیر مربوط به ریزش های جوی در سطح حوضه آبریز بوده و قسمتی نیز مربوط به تبخیر و تعرق گیاهان و بخشی نیز بصورت تبخیر از سطوح یخ و برف، جریان های سطحی، سطح دریاچه ها، برکه ها و مخازن سدها و... می باشد. علاوه بر آن تبخیر از سطح مرطوب خاک نیز انجام می گیرد. اگرچه در مطالعات سیل مستقیما مقادیر تبخیر به صفر می رسد؛ اما محاسبه این پارامتر در این محدوده مطالعاتی که طرح های بزرگ جا به جایی آب به منظور تامین نیاز کشاورزی احداث گردیده است، می تواند از مقدار دقیق حجم جا به جایی اطلاعات مهمی را به دست دهد.

متوسط بارش سالانه طی دوره شاخص 45 ساله در سطح محدوده مطالعاتی شادگان 194 میلیمتر می باشد که مجموعاً حجم بارش معادل 2631 میلیون مترمکعب را ایجاد می نماید. مقادیر بارش در سطح دشت و ارتفاعات حوضه آبخوان شادگان بترتیب 219 و 266 میلیمتر بوده که حجم آب حاصل از بارش در سطح دشت و ارتفاعات آبخوان بترتیب 496 و 61 میلیون مترمکعب است. همچنین در حوضه پایاب شادگان با متوسط بارش 182 و 264 میلیمتر در سطح دشت و ارتفاعات حجم آب تولید شده در دشت 1885 میلیون مترمکعب و در ارتفاعات 188 میلیون مترمکعب می باشد.

محدوده مطالعاتی شادگان از نظر تقسیمات دفتر مطالعات پایه منابع آب کشور، تنها از زیرحوضه رامشیر تشکیل شده است. مهم ترین رودخانه ای که در این محدوده جریان دارد، رودخانه جراحی است که ایستگاه های هیدرومتری مشراگه، رامشیر و گرگر بر روی آن واقع شده اند. علاوه بر رودخانه جراحی رودخانه دیگری تحت عنوان کوپال نیز در این محدوده جریان دارد که ایستگاه هیدرومتری گوپال نمره 3 بر روی آن واقع شده است. از بین ایستگاه های نامبرده، ایستگاه هیدرومتری رامشیر تعطیل شده است. 

سالانه مقادیری جریانات سطحی توسط رودخانه های جراحی و کوپال به این محدوده وارد می گردد. از ایستگاه های کوپال نمره 3 و جوکنک به منظور محاسبه ورودی این محدوده استفاده شده است. رودخانه جراحی از دو شاخه رودخانه الله که در خروجی محدوده رامهرمز با نام رودخانه صندلی یا رامهرمز نامیده می شود و رودخانه مارون که از دشت جایزان خارج شده تشکیل می گردد. در حوالی رامشیر در محلی به نام خلف آباد این دو رودخانه به هم می پیوندد. علاوه بر آن، رودخانه کوپال که از ارتفاعات محدوده مطالعاتی رامهرمز سرشاخه می گیرد پس از زهکشی بخشی از اراضی دشت رامهرمز وارد دشت شادگان می گردد. مقادیر ورودی جریانات سطحی بر اساس خروجی محدوده مطالعاتی رامهرمز به میزان 826 میلیون مترمکعب و جریان خروجی از محدوده مطالعاتی جایزان به میزان 1858 میلیون مترمکعب می باشد. علاوه بر ورودی از این دو محدوده داخل حوضه تلفیق، میزان 700 میلیون مترمکعب جریان انتقالی از خارج از حوضه تلفیق و از حوضه کارون بزرگ وارد این محدوده مطالعاتی می گردد. بنابراین میزان جریان سطحی ورودی به محدوده شادگان 2685 میلیون متر مکعب و میزان جریان سطحی انتقالی بصورت زه آب از حوضه کارون بزرگ 700 میلیون مترمکعب می باشد که این بخش بعنوان بخشی از جریان انتقالی در ستون آب های انتقالی به محدوده، در جدول بیلان عمومی وزارت نیرو آورده شده است. بنابراین مجموع حجم جریانات سطحی ورودی به محدوده 3385 میلیون مترمکعب برآورد گردیده است.


شکل 4 نقشه ایستگاه های هیدرومتری - کد مطالعاتی کلی.


بر اساس اطلاعات موجود از حوضه آبریز کارون بزرگ واقع در شمال حوضه تلفیق هندیجان-جراحی، جریانات ورودی و انتقالی به محدوده مطالعاتی شادگان وارد می شود. بخشی از جریانات ورودی به منظور مصارف شرب و صنعت بوده و بخش دیگر بصورت زه آب شبکه های کشت و صنعت نیشکر دعبل، سلمان و فارابی به میزان 573 میلیون مترمکعب، 47 میلیون مترمکعب زه آب انتقالی توسط نهر مالح و 78 آب برگشتی از مصارف پرورش ماهی آزادگان می باشد، که در مجموع جریان های سطحی انتقالی پساب و زه آب 700 میلیون مترمکعب می باشد. لازم به ذکر است 300 میلیون مترمکعب از این جریانات برای مصارف آبیاری کشت و صنعت فارابی در حوضه تلفیق جراحی مجدداً استفاده می گردد. 

علاوه بر جریانات ورودی بصورت زه آب و پساب، بخشی دیگر از جریانات انتقالی به این محدوده به مصارف شرب و صنعت اختصاص دارد که شامل جریانات ورودی از طریق دو ایستگاه پمپاژ دارخوین و کوت امیر که توسط کانال و یا خط لوله در محدوده توزیع می گردد. جریانات ورودی از ایستگاه دارخوین به میزان 31 میلیون مترمکعب و به مصرف شرب رسیده و همچنین از ایستگاه کوت امیر 170 میلیون مترمکعب در این محدوده مصرف می گردد که از این میزان 116 میلیون متر مکعب برای مصارف صنعت و 53 میلیون مترمکعب برای مصارف شرب می باشد.

شبکه های آبیاری فارابی در شمال غرب این دشت قرار دارد، منابع تأمین آب این شبکه، حوضه کارون بزرگ می باشد. همچنین شبکه های خلف آباد (رامشیر)، دامغانی (سدره) و شادگان از جمله شبکه های پایین دست سد مارون می باشد که در برنامه ریزی منابع آب این سد نیاز آبی آن ها در نظر گرفته شده است. بر اساس آمار موجود در حال حاضر در این شبکه های آبیاری مجموعاً 421 میلیون مترمکعب به مصرف می رسد. 

طرح شبکه آبیاری و زهکشی خلف آباد (رامشیر) در دشت خلف آباد و در مسیر راه اصلی اهواز- بندر ماهشهر و در فاصله 8 کیلومتری شمال غربی شهر رامشیر و در 100 کیلومتری جنوب شرقی شهر واقع شده و اراضی با مساحت 22025 هکتار را تحت پوشش قرار می دهد. آبگیری این طرح از طریق بند انحرافی خلف آباد انجام می گیرد. طرح شبکه آبیاری شادگان در دشت شادگان در 100 کیلومتری جنوب شرقی اهواز و 70 کیلومتری شمال شرقی آبادان در شمال شهر شادگان قرار دارد. این طرح مساحتی بالغ بر 19015 هکتار از اراضی کشاورزی و نخیلات منطقه را در شرایط توسعه تحت پوشش شبکه قرار خواهد داد. نحوه آبگیری آن از طریق سد انحرافی و ایستگاه پمپاژ شهید همت می باشد. طرح آبیاری شهید دامغانی جزء طرح های کوچک مقیاس (استانی) بوده و برای سطحی معادل 500 هکتار از اراضی منطقه مطالعه شده است. اراضی این طرح در نزدیکی دشت خلف آباد در جنوب غربی رامشیر و در مسیر جاده آسفالته رامشیر- ماهشهر قرار داشته و تا وسعت 1000 هکتار قابل توسعه می باشد. آب مورد نیاز اراضی فوق به وسیله پمپاژ از رودخانه جراحی تأمین می شود. در مجموع سطح زیر کشت شبکه های بهره برداری شده آبخور رودخانه جراحی 32525 هکتار می باشد. شایان ذکر است نیاز آبی 12000 هکتار از اراضی کشت و صنعت نیشکر فارابی در شمال غرب محدوده نیز از آب انحرافی رودخانه کارون تأمین می گردد. همچنین در برنامه توسعه کشاورزی این دشت مطالعات شبکه های دیگر از جمله مکسر، حفیره، امیدیه بالا و گطاع و شبکه آبیاری در دست اجرا سمت راست خلف آباد مجموعاً با سطح زیر کشت 37700 هکتار دیگر در نظر گرفته شده است. طرح آبیاری شهید شبانکاره نیز جزء طرح های کوچک مقیاس (استانی) بوده و اراضی آن با وسعت 3000 هکتار در اطراف روستای ریحانه در حوالی طرح خلف آباد قرار دارند. آب مورد نیاز اراضی فوق به وسیله پمپاژ از رودخانه جراحی تأمین شده و نیاز آبیاری این شبکه 53 میلیون متر مکعب است. طرح راست خلف آباد با سطح زیر کشت 11500 هکتار از جمله طرح های در مرحله اجرا می باشد. طرح های مذکور که در قالب طرح برم شرقی مارون می باشد. بطورکلی نیاز آبی طرح برم شرقی مارون 148 میلیون مترمکعب برآورد شده است. یکی دیگر از طرح هایی که در محدوده در دست مطالعه می باشد طرح شبکه آبیاری مکسر است که نیاز آبی این طرح 72 میلیون مترمکعب برآورد شده است. علاوه بر شبکه های در دست مطالعه و اجرایی و بهره برداری، نیاز حقابه بران پایین دست این شبکه ها نیز بایستی در نظر گرفته شود که توسط حقابه بران بصورت گسترده در مسیر جراحی برداشت می گردد. بنابراین بطور کلی در مطالعات انجام شده در توسعه شبکه های آبیاری این محدوده، 220 میلیون مترمکعب حجم آب تخصیص یافته در مطالعات شبکه های برم شرقی مارون و مکسر بعنوان توسعه آب های سطحی منطقه محسوب می شود و توسعه بیشتر از آب های سطحی منطقه بدلایل مسائل زیست محیطی پیشنهاد نمی گردد.

شایان ذکر می باشد که با احداث و بهره برداری سد های مطالعاتی بالادست محدوده مطالعاتی شادگان، ورودی سطحی به این محدوده به طور چشمگیر کاهش می یابد. با بهره برداری طرح های عمرانی سد و شبکه، حجم قابل ملاحظه ای از آب های سطحی ورودی به تالاب شادگان مهار و کنترل می گردد. بنابراین لزوم بررسی مطالعات زیست محیطی ناشی از اثرات سو بهره برداری بر اکو سیستم تالاب شادگان و بررسی دیگر تبعات آن در منطقه از جمله ریزگردها مسلم می باشد.

در همین راستا از دو حوضه کارون و خیر آباد طرح های انتقال آب در حال بهره بردرای و یا اجرا می باشد. در حال حاضر آب آشامیدنی مورد نیاز شهرها و جوامع روستایی شهرهای جنوب شرق استان خوزستان (بجز شهر آغاجاری) از رودخانه کارون و تصفیه خانه کوت امیر و کانال ها و خطوط انتقال مربوط و تصفیه خان ه های مرغزار و سربندر تأمین می گردد. از حوضه کارون 201 میلیون مترمکعب به این محدوده منتقل می گردد که از این میزان، 170 میلیون مترمکعب توسط ایستگاه کوت امیر و 31 میلیون مترمکعب توسط ایستگاه دارخوین به این محدوده منتقل می گردد (دفتر مطالعات پایه وزارت نیرو، 1395).


مختصات اساسی و اهداف پژوهش


شکل 5 محدوده مدل بارش-رواناب در مقابل نقطه مورد مطالعه.


در این پژوهش، به منظور تخمین مقدار سیلاب با دوره های بازگشت معین در یک مختصات جغرافیایی تعیین شده در زیرمجموعه کلی حوضه آبریز هندیجان-جراحی، از مجموعه روابط هیدرولوژیکی و مدل های عددی، که در ادامه عناوین و معرفی آنها و همچنین نحوه بکارگیری هر یک خواهد آمد، استفاده شده است. موقعیت نهایی مورد مطالعه، که با رنگ سبز به مختصات طولی 346033 و عرضی 3376738 در زون 39 دستگاه UTM شکل (5) نشان داده شده، در یک دشت سیلابی در جنوب شرقی حوضه شادگان واقع گردیده است. 

این مختصات از منظر آماری نسبت به حجم جریانی که در مقابل آن به سیلاب منتهی می شود، فاقد رقوم از پیش اندازه گیری شده است. در هنگام سیلاب های شدید، عمده جریان وارد شده به محدوده، از طریق کانال انتقال جریان آب می باشد. این کانال که در بالادست در امتداد رودخانه های جراحی و هندیجان طراحی گردیده، در نهایت پس از تقسیم آب بر زمین-های کشاورزی و شعبه اصلی امتداد رود، حجم جریانات تخریب کننده را به منظور جلوگیری از آسیب به زیرساخت های منطقه، پس از جاده هندیجان-ماهشهر، به دشت سیلابی-ساحلی در موقعیت جنوبی حوضه آبریز شادگان با کد مطالعاتی 2401 منتقل می کند. این جریانات سیلابی در صورت امکان امتداد حرکت، به خلیج فارس با صورتی پراکنده در نوار ساحلی منتقل می شوند.


شکل 6، 7 و 8 محدوده مدل دشت سیلابی و موقعیت نقطه مورد مطالعه.


در شکل (6)، ناحیه پلیگونی که به رنگ زرد مشخص شده است، حدود پهنه حوضه آبریز اساسی که جریان های تخریب کننده را در بارش های شدید تهیه، و در نهایت از نقطه خروجی خود در پایین دست ایستگاه هیدرومتری با کد 025-22 (ایستگاه رامشیر) به کانال انتقال آب دشت سیلابی تحویل می دهد را به نمایش گذاشته است. این شکل موقعیت مختصاتی ایستگاه های هیدرومتری که در این تحقیق از آنها بهره گیری شده است را نیز به رنگ نقاط قرمز نشان می دهد. این محدوده (اصلاح شده نهایی) به وسعت تقریبی 4281 کیلومتر مربع، متشکل از چندین زیرحوضه اساسی می باشد که با تجمیع برخی از آنها مطابق شکل مذکور، 9 نقطه واسنجی برای مدل بارش-رواناب تعیین خواهد شد. در این گزارش به روند مطالعات هیدرولوژیکی به منظور تخمین داده های دبی یک رخداد موقت با دوره بازگشت مشخص، چه در دبی سنجی و چه در باران سنجی، و همچنین نحوه بکار گیری مدل های تخمین سیل پرداخته خواهد شد. 

بعلاوه در شکل (7)، موقعیت شبکه آبراهه ای را که منجر به انباشت جریان و در نهایت تحویل آن به نقطه خروجی و اتصال به کانال می شود را می توان مشاهده کرد. ناحیه پلیگونی تیره در قسمت جنوبی شکل (7)، منطقه ای را مشخص می کند که بر طبق مطالعات صورت گرفته، حدود دشت سیلابی متاثر از کانال انتقال جریان است. این پهنه شامل مختصات نقطه مورد مطالعه می باشد. مرز بندی صورت گرفته بر اساس ارتفاعات حداقلی نواحی غربی، جاده ماهشهر-هندیجان در شمال، کانال انتقال جریان به سمت ساحل در شرق و نوار ساحلی در جنوب منطقه است. شکل شماره (8) با بزرگنمایی بهتری موقعیت جغرافیایی مرز بسته شده به عنوان دشت سیلابی منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد. 

آنچه در این پژوهش مد نظر است، حجم، نحوه انتشار و زمان بندی ورود جریان های کوتاه مدت تخریب کننده به موقعیت مشخص شده در داخل مرز بسته شده محدوده مطالعاتی می باشد. جزییات بخش های بعدی، به صورت گام به گام از پردازش داده های خام تا بکارگیری مدل ها، این مهم را تشریح خواهد کرد.


محدودیت های پژوهش

از محدودیت های مهم در این پژوهش چه در بخش داده ها و چه در بخش اطلاعات محاسباتی، که در نهایت می توانست منجر به به انحراف های آماری و عدم قطعیت ساختاری شود، می شود به موراد زیر اشاره داشت؛ که البته با توجه به رویکرد مطالعاتی تماما خودکار و بهره گیری از مدل های عددی قوی، کم ترین اثر را بر نتایج گذاشته اند:

1- وجود داده های مفقود در رقوم دبی سنجی و داده های سیلابی ایستگاه های هیدرومتری.

2- عدم وجود داده های تطبیقی یک رخداد کوتاه مدت بارش-سیل در تمام محدوده اثر گذار بر دشت سیلابی.

3- عدم دسترسی به رقوم باران سنجی و داده تمامی ایستگاه های سینوپتیک ناحیه.

4- شبکه نامنظم و تعریف نشده رودهای حوضه آبریز.

5- فقدان لایه تغییرات زمانی برای لایه های کاربری اراضی ، خاک، تنوع گیاهی و... در دوره بلند مدت مطالعاتی.

6- وجود انشعابات متغیر بر مسیر شبکه آبراهه ای در بالادست منطقه.

7- عدم وجود آمار کافی از سد های منطقه.

8- فقدان لایه تغییرات جزیی و کمتر از 30 متر مدل رقومی ارتفاع با توجه به مسطح بودن دشت سیلابی.

9- و...


شکل 9 و 10 عناصر مدوده مطالعاتی.


روند محاسبات

1- تهیه آمار و ارقام خام هواشناسی، بر اساس نزدیک ترین ایستگاه های سینوپتیک (تجمعی 6 ساعته 10 ساله).

2- بازسازی و تطابق داده ها و تعیین بارش های با دوره های بازگشت مشخص بر طبق آمار بلند مدت بارندگی منطقه و واسنجی ارقام نهایی. 

3- دریافت آخرین آمار دبی سنجی و هیدرومتری رقوم متوسط ماهانه و حداکثر لحظه ای سالانه ایستگاه های هیدرومتری.

4- انجام محاسبات هیدرولوژیکی پیش پردازش و بازسازی رقوم مفقود داده های سیلابی.

5- تحلیل آماری بر داده های پیش پردازش شده سیلابی.

6- تخمین دبی با دوره های بازگشت معین بر روی ایستگاه های هیدرومتری منتخب منطقه.

7- تهیه قالب هیدروگراف بی بعد اشنایدر با توجه به وسعت منطقه به منظور تخمین سیلاب های ناگهانی (رخداد).

8- استخراج داده های تخمین و معادل مشاهداتی با توجه به فقدان رقوم، از هیدروگراف واحد مصنوعی حوضه-های آبریز.

9- تهیه و ایجاد داده های اساسی ریخت شناسی حوضه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از الحاقی ArcHydro.

10- تهیه و ایجاد مدل بارش-رواناب حوضه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از الحاقی HEC_GeoHMS.

11- اجرا، واسنجی 8 گانه و صحت سنجی مدل بارش-رواناب HEC-HMS.

12- تهیه و توسعه مدل سیلاب دشت در محیط نرم افزاری Aquaveo SMS - TUFLOW.

13- تخمین مقدار و عمق سیلاب در موقعیت مشخص شده با تحلیل های مکانی.


نرم افزار های کاربردی

1- ArcGIS

 • HEC-GeoHMS
 • ArcHydro
 • GeoStatistical Analyst

2- HEC-HMS

3- MiniTab

4- HyfranPlus

5- Aquaveo SMS - TUFLOW

6- Microsoft Office


داده های در دسترس

بخش اول - داده های هیدرولوژیکی

1- آمار ذخیره شده حدود 65 سال دبی متوسط ماهانه و داده های بیشینه لحظه ای سالانه، مختصات های جغرافیایی، میانگین بارش سالانه، مساحت حوضه بالادست و برخی دیگر اطلاعات مرتبط با ایستگاه های هیدرومتری با نام و کد مشخص در فایل ضمیمه اکسل تحت عنوان Report و در شیت هایی مجزا برای محدوده معین شده مدل بارش-رواناب. 


جدول 1 مشخصات اصلی ترین ایستگاه های هیدرومتری منطقه مطالعاتی.


2- اطلاعات بارندگی با دقت تجمعی 6 ساعته و طول 10 سال برای ایستگاه های سینوپتیک در دسترس به شرح زیر:

 • 40811 - Ahvaz
 • 40812 - Masjdsoleyman
 • 40836 - Yasuj
 • 40835 - Dogonbadan
 • 40833 - Omidiyeh (Aghajari)

بخش دوم - داده های مکانی

1- فایل رستری مدل رقومی ارتفاع (DEM) ناحیه مورد مطالعه با دقت 30 متر. 

2- فایل برداری مرز حوضه مورد مطالعه. 

3- مختصات جغرافیایی ایستگاه های هیدرومتری حوضه مورد مطالعه (جدول 1).

4- فایل شبکه آبراهه ای کشور. 

5- فایل کاربری اراضی کشور. 

6- فایل تنوع پوشش گیاهی کشور.

7- فایل تنوع خاک کشور.  

8- فایل خطوط هم باران کشور. 

9- فایل مختصات ایستگاه های باران سنجی و هیدرومتری کشور. بخش اول پروژه: مطالعات هیدرولوژی و مکانی

(مهم ترین مبحث در سرفصل این بخش: تخمین داده های مشاهداتی به روش هیدروگراف واحد اشنایدر)


بخش دوم پروژه: مدل بارش-رواناب

(مهم ترین مبحث در سرفصل این بخش: واسنجی مدل بر نقاط حساس و استخراج هیدروگراف سیل جزیی)


بخش سوم پروژه: مدل دشت سیلابی

(مهم ترین مبحث در سرفصل این بخش: تخمین جزییات انتشار جریان آب یک بعدی در یک پهنه دو بعدی)


نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

 • www.Basin.ir@gmail.com
 • بهزاد سرهادي
 • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
 • شماره واتساپ: 09190622992-098
 • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools